Familiebulletin Nr. 12

Januari 2005

Lieve/beste familieleden,

Het jaar 2004 ligt weer achter ons. De hoogste tijd dus weer contact met jullie te zoeken door middel van het voorliggende Nieuws Bulletin nr 12.

Het voorbije jaar heeft vooral in het teken van de Familiedag gestaan. Daarom zal dit Bulletin in belangrijke mate afgestemd zijn op die bijeenkomst. Daarnaast worden uiteraard andere gebruikelijke rubrieken, voor zover daar iets aardigs en/of interessants over is te vermelden, niet over het hoofd gezien.

Voorwoord Redactie

12_1Allereerst wenst de redactie U allen een voorspoedig en gezegend Nieuwjaar 2005 toe. Dat veel van Uw wensen in vervulling mogen gaan en u van een goede – althans bevredigende – gezondheid moge genieten.

Met een “Heer van Stand” – hiernaast afgebeeld – zeggen ook wij “De beste wensen en een eenvoudige doch voedzame maaltijd – en daar houd ik mij ook dit jaar weer aan”.

Over “stand” gesproken, vergeet niet het stuk te lezen dat is opgenomen in “Vraag en Antwoord”.

In het vorige Nieuwsbulletin (nr 11) is het laatste deel van de serie “Huis vol Goudsmidstradities” uit de Groningse Almanak opgenomen. Omdat een vervolgverhaal blijkbaar is gewaardeerd (we hebben dat uit reacties van de leden menen te moeten opmaken), vindt U in het volgende Bulletin het eerste artikel van een serie die zich zal richten op het leven van de archeoloog/bioloog Prof Dr. A.E. van Giffen.

Dit Bulletin zal zich bezig houden met de volgende onderwerpen:

 • Bestuursmededelingen
 • Familiedag 2004
 • Vraag en Antwoord
 • Familieberichten
 • Een van Giffen en zijn hobby
 • Bijzondere Aanwinsten

Bestuursmededelingen

Samenstelling bestuur

Hans van Giffen (Bosch en Dun) heeft de functie van voorzitter overgedragen aan Klaas van Giffen (Overveen). Het secretariaat wordt door hem voortgezet in ieder geval tot 2006.

Matthijs van Giffen zal de functie van 2de secretaris maximaal voortzetten totdat zijn vader de functie van secretaris neerlegt.

Financiën; de penningmeester

Dankzij de regelmatige bijdragen van u, sympathisanten, kunnen we spreken van een gezonde financiële situatie. De kosten van de reünie werden voor het grootste deel bestreden uit de 25 Euro bijdragen: “Familie reünie 2004”. Dat niet alle kosten daarmee gedekt worden komt mede doordat in de statuten (Artikel 2) staat dat de stichting ten doel heeft om met alle gepaste, ideële en materiele middelen de band te versterken. Hoe kan je beter een band versterken dan door zo nu en dan een reünie te organiseren?

Als we op uw bijdrage mogen blijven rekenen en pas in 2006 een volgende reünie organiseren dan houden we de reüniebijdrage op 25 Euro. Mooi toch? Bovendien is er wat geld beschikbaar om leuke dingen te doen.

Leuke dingen wat zijn dat? Rond de reünie deelden we niet alleen gratis de stamboom uit maar kon er ook gebruik gemaakt worden van gratis consumptie muntjes.

Het bestuur is nog een “betaalbaar”,“stijlvolgeboortecadeau aan het zoeken. Dit zouden we graag gerealiseerd zien omdat we menen dat de stichting niet tot doel heeft vermogen te vergaren, wel om de binding van de leden met de Stichting te verstevigen. Heeft u een idee vertel het ons!

Tenslotte iets over de bijdrage voor 2005. Bij dit bulletin treft u een acceptgiro aan. Wij vragen u om een vrijwillige bijdrage van 15 Euro. Zo nu en dan iets extra’s wordt op prijs gesteld.

De contributie kan worden voldaan door overmaking op bankrekening nr 8286076 t.n.v. Stichting Familie van Giffen, maar bij voorkeur door gebruikmaking van bijgevoegde acceptgirokaart. Vult u het bedrag dat u wilt schenken in; vermeld uw eigen naam en rekeningnummer en stuur de acceptgiro na ondertekening naar uw eigen bank. Als u voor enkele jaren tegelijk wilt betalen dan kunt u dat vermelden. Wij houden daar dan rekening mee bij het boeken van uw bijdrage.

Bij betalingen uit het buitenland kunnen de kosten van het overboeken behoorlijk oplopen. Gebruik voor betalingen uit het buitenland s.v.p. ons International Bank Account Number (IBAN) NL53PSTB0008286076 en de Bank Identifier Code (BIC)van de Postbank: PSTBNL21.

Voor de Eurolanden (o.a. Duitsland en Frankrijk) geldt dan dat alleen de binnenlandse kosten in rekening gebracht worden.

Voor de overige landen geldt dat de zender moet kiezen tussen SHA(Shared), OUR (alle kosten voor opdrachtgever) of BEN (alle kosten voor de stichting). Het is het verstandigste om SHA te kiezen. De kosten voor de stichting bedragen in dat geval 3,50 Euro per overboeking en u betaalt de kosten zoals deze gebruikelijk zijn bij u.

Familiedag 6 November 2004

Algemeen

De derde familiedag in het bestaan van de Stichting heeft plaats gevonden op 6 November 2004 in het Restaurant “Groot Kievitsdal”, formeel gelegen in de gemeente Baarn, maar gesitueerd praktisch in Hilversum. De keuze van het bestuur deze dag in dit restaurant te organiseren bleek een uitstekende keuze te zijn! Niet alleen doordat het zowel per auto als met het openbaar vervoer eenvoudig te bereiken was, maar ook door de ruimten die ons ter beschikking stonden, Zowel het gedeelte rond de bar waar men rustig met elkaar gedachten kon uitwisselen, als de direct vanuit het bargedeelte bereikbare – maar goed daarvan afgescheiden – bowling baan, maakte het mogelijk zich ook fysiek op een gezellige manier met elkaar te meten.

Een impressie 1 (Tineke Zweers-v. Giffen)

Voor het bestuur is het organiseren van een reünie iedere keer weer een spannende bezigheid. Het begint met het vaststellen van een datum en het uitzoeken van een gezellige en goed op het doel toegesneden locatie. Daarna gaan de uitnodigingen de deur uit en is het wachten op de inschrijvingen. Aanvankelijk bleven deze wat achter bij de verwachtingen, maar na de tweede mailing bleek dat er zich zo’n kleine zeventig familieleden (63 volwassenen en 4 kinderen) hadden aangemeld. De jongste was 2 jaar en de oudste 88 (Foekje Muntinga-v. Giffen)!

Bij binnenkomst kreeg iedereen een badge opgespeld met het familiewapen en zijn/haar naam er op vermeld. Ook was in Romeinse cijfers aangegeven op welke plaats men in de stamboom was opgenomen. (De badges waren door Klaas en Joyce gemaakt, een reuze klus). Op die wijze kon iedereen uitzoeken uit welke tak hij/zij afkomstig is en op welke plek in de stamboom er een plaatsje was ingeruimd. Met een kop koffie en een heerlijk taartje in de hand moet die speurtocht een kleinigheid zijn geweest. Iedereen kreeg ook nog consumptiemunten, om de inwendige mens gedurende de bijeenkomst te sterken en op de been te houden.

Tot grote vreugde van het bestuur waren er naast oudere ook veel jonge nazaten van onze verre voorvader Matthijs van Giffen (geboren in 1570), aanwezig. De tak van dominee Reitze (1859-1938) was bijzonder goed vertegenwoordigd. Er waren zelfs  twee afstammelingen met de naam Reitze aanwezig.

Heel opmerkelijk is, dat een aantal namen, die al in de 16de en  17de eeuw gebruikt werden, nog steeds in zwang zijn. Zo werd de naam Matthijs voor het eerst in 1570 gebruikt,  de namen Jan en Lambertus werden gegeven aan twee zonen uit een gezin van Lucas van Giffen (1634-1680) en de eerste David Flud werd in 1651 geboren. Op de reünie was ons bestuurslid Mathhijs aanwezig en 4 familieleden met de naam David Flud (die zich met David, Flud of Dave laten aanspreken) uit Amsterdam, Hilversum, Baarn en Kortenhoef. De naam Jan keert weliswaar regelmatig terug in de stamboom, maar voor de reünie was deze naam vooral verbonden  met de persoon van dominee Jan van Giffen (!851-1879). Hij is de stamvader van de tak Dominee Jan van Giffen en kreeg samen met echtgenote Hendrika Post 6 kinderen. Hun oudste zoon was Lambertus. Twee van zijn dochters, Foekje en Cootje waren aanwezig en behoorden tot de oudste deelneemsters op de reünie. Van de dochter Jacoba (Cootje)  waren zoon Jan en schoondochter Bep Winkler Prins aanwezig. Heel bijzonder want zij hebben onlangs hun 55-jarig huwelijksfeest gevierd.

De hoogtepunten van de dag waren de twee power point presentaties. De eerste betrof de geschiedenis van de dominee Reitze-tak verzorgd door Klaas. De tweede was een impressie over het leven van Hansvan Giffen(*1920), oprichter en eerste voorzitter van onze Stichting.

Na een jarenlange enthousiaste inzet als promotor voor de Van Giffenstichting en initiatiefnemer voor het schrijven van de geschiedenis van de familie, droeg Hans het voorzitterschap over aan Klaas. Het moge duidelijk zijn, dat de Stichting Hans niet wil en kan missen en daarom werd hij voor het leven benoemd als erevoorzitter.

Aan het einde van de ochtend werd er een voortreffelijke lunch geserveerd. De sfeer was heel genoeglijk. Voor veel aanwezigen was het een verrast weerzien, voor anderen was het een kennismaken met onbekende bloedverwanten.

De mogelijkheid om af en toe een spelletje te bowlen gaf iedereen de gelegenheid om ook even actief bezig te zijn.

Tot laat in de middag was het een heel geanimeerde bijeenkomst. Het bestuur is van mening dat het een geslaagde reünie was en hoopt dat de familieleden daar net zo over denken.

Tineke

Een impressie 2 (Matthijs van Giffen)

Matthijs van Giffen (Emmeloord) heeft vele foto’s op de Familiedag gemaakt. Een aantal heeft hij uitgezocht (en die zijn op het bijgevoegde, aparte blad afgedrukt) die een afspiegeling zijn van het gezellige samenzijn op 6 November j.l. in Hilversum.

Vraag en Antwoord

Zijn wij oorspronkelijk van Adel?

Op de Familiedag werd aan één van de bestuursleden de vraag gesteld: “Zijn wij oorspronkelijk van adel geweest?”

12_2Dit is een vraag die vaker wordt gesteld. Ook al kan het antwoord op die vraag heel kort zijn: “niet dat wij weten!”, het is toch interessant er wat dieper op in te gaan. De vraag komt niet zo maar uit de lucht vallen. Immers één van de theorieën waar de van Giffens oorspronkelijk vandaan zouden komen is terug te voeren naar het dorpje Geffen in het tegenwoordige N. Brabant gelegen. Daar stond een kasteeltje dat in de 15de eeuw door adellijke families bewoond werd. De gedachte was dat leden van de bewoners van dit dorpje/kasteeltje reeds vroeg in de reformatie afvallig van het RK geloof zijn geweest, als ketters werden vervolgd en via Duitsland naar de “vrijstad” Bremen zijn gevlucht. Hoe leuk deze hypothese ook is, er zijn nooit echte aanknopingspunten voor gevonden. En we zijn niet verder dan dat er een mogelijkheid bestaat dat bewoners van Geffen die weg hebben gevolgd en hun naam, om aan achtervolging te ontkomen, hebben veranderd in van Giffen, Giffenius of Gevenigh. Maar het is onwaarschijnlijk (om het zachtjes uit te drukken) dat ze enige relatie  met de kasteelbewoners zouden hebben gehad. Mogelijk wel met een familie leerlooiers uit het dorpje Henssbroich (Henssberg) vlak over de Duitse grens bij Venlo. Allerminst adellijk dus!

Alléén de 2de echtgenote van dr. Thomas van Giffen (overleden 1666 in Sneek), in casu Habeltjen Flud heeft vermoedelijk wel “blauw bloed” gehad. De familie van haar moeder Aleijda Jonkvrouw van Gils stond in hoog aanzien en wordt ook in het stamboek van de Friese Adel (II 185) genoemd. Later hebben leden van de familie van Giffen boven het wapenschild derhalve een kroon afgebeeld. Heraldisch is dat echter onjuist en het zegt over adeldom niets! Wel opmerkelijk in onze familie, die voornamelijk in Groningen en Friesland heeft geleefd, dat er eigenlijk geen leden met een agrarische achtergrond voorkomen. In de eerste eeuwen uit de geschiedenis van onze familie waarvan wij de gegevens hebben kunnen achterhalen (circa 1500 tot op heden) is wel zeer opmerkelijk dat vrijwel allen een academische opleiding gevolgd hebben (werkten als jurist, advocaat, filosoof of predikant), dan wel belangrijke bestuurders zijn geweest (lid Provinciale Staten, burgemeester, hopman e.d.), bekwame handelslieden waren en tenslotte behoorden ze meer dan een eeuw tot een, in deze tijd zelfs nog, belangrijke zilversmeden familie!

Ter geruststelling: we mogen dan niet van adel zijn, maar genealogisch gezien behoren we wel tot een bijzondere familie die door de eeuwen heen religieus, staatskundig, cultureel/kunstzinnig en leidinggevend een voorname plaats in de – in ieder geval noordelijke – Nederlanden een vooraanstaande plaats hebben ingenomen.In de laatste paar eeuwen hebben onze familieleden zich op een veel breder terrein nuttig gemaakt voor de samenleving en zich weten aan te passen aan de veranderingen in de samenleving waarin de emancipatie van de vrouwelijke familieleden zichtbaar is geworden!

Trots zijn op je voorgeslacht is mooi, maar het is veel belangrijker dat ons voorgeslacht trots zou kunnen zijn op ons!

Familieberichten

Per abuis is in het vorige Bulletin niet opgenomen het feit dat Jan Winkler Prins en Bep Hoogen Stoevenbelt op 6 Augustus 2004 hun 55 jarig huwelijksfeest hebben mogen vieren. Alsnog wensen we ze met dat heugelijke gebeuren van harte geluk.

Overlijdensbericht

Op 6 Augustus 2004 is in Haarlem overleden op 90-jarige leeftijd Maria van Giffen-van den Heuvel (sinds 17 April 1990 weduwe van Jan van Giffen, geboren 27-01-1903). Vele familieleden waren aanwezig bij de Herdenkingsdienst in Aerdenhout en de aansluitende begrafenis op de Algemene begraafplaats in Bloemendaal.

12_3Geboortebericht

Bericht is ontvangen van de geboorte op 18 Augustus 2004 in Huizen van Simon Johan Hendrik Roelofs, zoon van Ingeborg van den Berg (dochter van Coby van den Berg-van Giffen en Kees van den Berg, Wassenaar) en Tom-Martijn Roelofs, broertje van Hanna Roelofs.

Verjaardagen

85 jaar hopen dit jaar te worden:

 • Hugo van Hamel (de echtgenoot van Ankie van Giffen; Scheveningen) op 7 Januari 2005
 • Hans van Giffen (Bosch en Duin) op  2 Juni a.s. en Aliede Goossens-Winkler Prins (dochter van Cootje van Giffen en Anthony Winkler Prins; Haarlem) op 6 October a.s..

80 Jaar zijn van plan te worden:

 • Pier de Jong (echtgenoot van Ingrid van Giffen; Soest) op 5 Januari 2005.
 • Joop (Johannes) de Jongh (zoon van Eelkje van Giffen en John de Jongh Noordwijk a. Zee) op 24 Februari 2005.
 • Dorothy Giberson-van Giffen (dochter van Henk van Giffen en Jacoba Senf) op 2 September a.s..

De 75ste verjaardag wordt gevierd door:

 • Noek van Giffen-Dijkstra (de echtenote van Davis Flud van Giffen; Hilversum) op 9 Mei a.s..

De volgende personen denken 70 jaar  te worden:

 • Galema Gallas (de echtgenoot van Marijke Peter van Giffen; Waalre) op 1 April a.s..
 • Connie Wegener Sleeswijk-Christen (de vrouw van André Wegener Sleeswijk, de zoon van Corrie van Giffen en Willem Wegener Sleeswijk, Haren, Gr.) op 25 October a.s..

65 jaar denken te worden:

 • de dochter van Nico van Giffen en Lous Waldeck, Cornelie van Giffen op 1 Januari 2005.
 • Adrie van Giffen-van der Zwart (de echtgenote van John van Giffen; Australië) op 2 Februari 2005.
 • Flud van Giffen (zoon van Klaas van Giffen en Miep Visser; Baarn) op 18 September a.s..
 • Gart Zweers (echtgenoot van Tineke van Giffen; Diever) op 4 November 2005.

60 jaar stellen de volgende familieleden zich voor te worden:

 • Pamela van Giffen-Broughton (de echtgenote van Siegfried Rudolf van Giffen; Australië) op 23 Maart a.s..
 • Ate van Giffen (zoon van Ate van Giffen en Ton van Riessen; Heemstede) op 8 April 2005.
 • Ole Bijster (de echtgenoot van Itsk van Giffen; de Lemmer) op 27 Mei 2005.

De volgende personen hopen 55 jaar oud te worden:

 • Aagje Veldhuijzen van Zanten-van Giffen (dochter van Hennij van Giffen en Joeny Bruins) op 8 Januari 2005.
 • Op 23 Maart 2005 zal dat zijn Henk van Giffen (zoon van Ate van Giffen en Ton van Riessen; Amsterdam).
 • Paul Henry van Giffen (zoon van David van Giffen en Josyane Naudin; USA) op 29 Maart 2005.

50 jaar oud hopen te worden:

 • Marijke van Giffen (dochter van David van Giffen en Noek Dijkstra; Franfrijk) op 17 Januari 2005.
 • Joyce van Giffen Pleysier (de vrouw van Klaas van Giffen; Overveen) op 4 Februari 2005.
 • Op 27 Augustus a.s. zal dat DV David van Giffen (zoon van Ate van Giffen en Ton van Riessen) zijn.

Meerderjarig (21 jaar) worden DV:

 • Tjarko Hidde van Giffen (zoon van Arend van Giffen en Henny Lolkema; St Pancras) op 5 Juli 2005
 • Malieke Simone van Giffen (dochter van Ab van Giffen en Geesje Stel; Breda) op 26 September a.s.
 • Vincent Hendrik van Giffen (zoon van Gerrit van Giffen en Michelle Mesker; Hilversum) op 30 November a.s..

Een van Giffen en zijn hobby

Overgenomen uit Advocatenblad 11, 6 Augustus 2004
De Cultuur
Van J.A.Y van Giffen

12_4Welke boeken lezen advocaten eigenlijk buiten de juridische litaratuur, als ze die dan nog lezen? Zien ze graag opera, bezoeken ze bioscopen, concerten, galeries? Gaan ze naar toneel? En wat betekent die cultuur voor hen en, misschien, voor hun werk? Waarom vindt J.A.Y van Giffen (advocaat in Harlingen: algemene praktijk, getrouwd, twee kinderen) het  houtsnijwerk aan de muur in zijn ontvangstruimte zo bijzonder?

“Er is meer tussen hemel en aarde dan vier kale wanden en een stapel dossiers”.

“Als we het hebben over cultuur: het hoort bij mijn cultuur om voornamen en leeftijd niet te noemen en nooit in te vullen of ik man of vrouw ben. Maar wel om te zingen bij de piano. Eén keer per maand heb ik een liederenavond bij een bevriende pianist. Van Bach en Butterworth tot Weckerlin en Wolf.

Het klopt dat ik in de “kunstcommissie” van de orde in Friesland zit. Wij moeten zorgen voor kunstwerken voor de advocatenkamer in Leeuwarden. Kunst in de advocatenkamer is belangrijk omdat je anders tegen vier kale wanden aankijkt. Er is meer tussen hemel en aarde dan vier kale wanden en een stapeltje dossiers.

De commissie dreigde een jaar of vijf geleden bij gebrek aan belangstelling te worden opgeheven. Tijdens de jaarvergadering – die zijn bij ons heel levendig – riepen de gebroeders Anker: “Dat kan niet! Het gaat om kunst! Meneer de Deken, hoe haalt u het in uw hoofd een kunstcommissie op te heffen!” De twee heren Anker en ik werden toen tot kunstcommissie benoemd. Een maand voor de jaarvergadering gaan we altijd met ons drieën naar de kunstuitleen. Daar vind je niet het allermooiste, maar het geeft wel stof tot discussie.

Ook het opknappen van oude panden heeft te maken met kunst en cultuur. Ik zeg dat omdat ik dertig jaar meegedraaid heb als bestuurslid van de oudheidkundige vereniging en het stadsherstel in Harlingen. We hebben ondermeer voorkomen dat pakhuizen, een voormalig weeshuis en een restant van een eeuwenoud kasteel gesloopt werden. Wat je in de stad Harlingen ziet, daaraan heeft het stadsherstel veel bijgedragen. Het restauratiewerk, het terug brengen in zijn oude glorie, geeft mij verschrikkelijk veel genoegdoening.

Ik noem mezelf geen kunstkenner, alleen zie ik wel wat mooi is.

Het is bij mij begonnen toen mijn ouders verhuisden. Met het opruimen van de zolder vond ik een houtsnijwerk in stukken en brokken met houtworm en al in een zak. Ik heb de houtworm gedood en ben aan het puzzelen geslagen. Met stopwas heb ik de houtwormgaatjes dicht gemaakt en met lijm de stuken weer aan elkaar gekregen. Geen blad was hetzelfde. Daar ben ik op mijn studentenkamer in Amsterdam  zeker een maand mee bezig geweest.

Ik heb geen idee wat het oorspronkelijk geweest is. Mijn vader zou het hebben gekocht bij een uitdrager en hebben ingebouwd in een luidsprekerkast. Het heeft aan de voorkant gezeten, met daarachter de luidspreker.

Als ik die stijl zie, is het een Nederlands houtsnijwerk. Maar ik ben geen kunstkenner. Het zijn acanthusbladeren, in allerlei varianten met bloesem erin. Maar je kunt het niet een acanthus noemen, want het is gewoon een voorstelling van wat ik een engeltje noem dat uit een braambos komt. Hoewel een braambos is het ook weer niet.

Het is in slechte staat maar verder heel mooi, helemáál van een afstand. U mag best zeggen dat het niet mooi is, maar voor mij is het geweldig omdat ik er door heb leren kijken. Een paar stukken ontbreken en het heeft mij altijd geïntrigeerd wat daar nou gezeten heeft. Hier is voor mij alles uit voortgekomen: het leren zien en restaureren. Het heeft doorgewerkt in bezoeken aan vele veilingen in Amsterdam: De Eland, De Zwaan, De Zon, Paul Brandt …… Daar leer je kijken en de echt aparte dingen te onderscheiden. Het meeste in deze kamer: tafel, stoelen, lamp, heb ik gekocht op veilingen.

Als ik over twee jaar mijn praktijk stop, ga ik mij serieus bezighouden met de ontbrekende stukken. Ik ben naar het houtinstituut geweest om er achter te komen wat voor hout het was. Lindehout. Ik heb voorlopig een stukje board gebruikt, anders was het zo’n lelijke kale plek. Over twee jaar ga ik kijken wat er bijgesneden moet worden. Een stukje Lindehout heb ik al gekocht.        “

Bijzonder aanwinsten

12_5Een karaf met gravure

Klaas van Giffen (Overveen) introduceerde mij (Hans v. Giffen,B & D) bij de conservator van het Groninger Museum de Heer E. Knol. Deze man is niet zo interessant omdat ik zijn vader de Hoogleraar Kinder Longziekten in Groningen goed heb gekend, maar vooral omdat hij verre familiebanden met onze familie heeft! Zijn betovergrootvader die dezelfde voornaam heeft als deze conservator nl. Egge en verder Lambertus Busz heette, stamde af van Daniël Lambertusz. Busz (* 1712 in Londen en †1775 in Appingedam, o.a. zilversmid van beroep) trouwde vermoedelijk in 1746 met Anna van Giffen (*1710 , Groningen en †1748, Groningen). Uit dit huwelijk 1 zoon: Henricus Busz (*1747, Grou en †1795, Appingedam).

Egge Knol liet ons weten dat de hiernaast afgebeelde glazen karaf een gravure vertonen van een alliantie-wapen, waaronder de tekst: “L. van Giffen en G. Ebbens”. Lambertus v. Giffen (*1754, Groningen en †1822, Groningen, handelaar, hopman en curator van het Aduerder Gasthuis) is in 1777 getrouwd met Grietje Ebbens (*1753, Nieuwerschans en †1822, Groningen).

Dit alliantiewapen is mij niet bekend.

De karaf is getoond op de Kunst- en Antiekbeurs in Groningen in 2003.

Hans van Giffen

15 Januari 2005, Bosch en Duin